2rd Kyu Brown Belt II

KIHAN, TUKI & KERI (BASIC TECHNIQUES)
1. Kette Junzuki
2. Kette Gyakuzuki
3. Kette Junzuki No Tsukkomi
4. Kette Gyakuzuki No Tsukkomi
5. Nagashizuki
6. Surikomi Mawashigeri Jodan
7. Surikomi Sokoto Jodan
8. Ushirogeri Chudan
9. Nidan Geri (Jodan)
RENRAKU WAZA (COMBINATION TECHNIQUES)
1. Surikomi Maegeri Chudan- Nagashizuki Jodan -Mawashigeri Jodan
2. Maegeri Chudan -Sokoto Chudan- Ushirogeri Chudan-Gyakuzuki Chudan
3. Zenshinshite Jodan – Chudan Renzuki-Surikomi Maegeri Chudan-Mawashigeri chudan-Gyakuzuki Chudan
UKE (BLOCKS) – SANBON GUMITE
1. Jodan Uke Ipponme, Yonhonme
2. Chudan Soto Uke and Uchi Uke
3. Chudan Maegeri Uke- Nihonme, Yonhonme, Ropponme
KATA (Form)
1. Kushanku
2. Naihanchi
OHYO GUMITE (SEMI-FREE FIGHTING) – Sanbonme, Yonhonme, Gohonme
KIHON GUMITE – Sanbonme, Yonhonme
JIYU KUMITE (FREE FIGHTING)